Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że towar nie może posiadać śladów użytkowania a zwrot odbywa się na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzymałeś/otrzymała zakupiony towar. Za jednoznaczne oświadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu przesłanego oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres biuro@e-paco.com lub tradycyjną na adres:

PACO Wojciech Bałuch
ul. Żubrów 75
43-215 Jankowice


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwrot pieniędzy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie), w terminie 7 dni, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 
Zwrot towaru

Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do naszego sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uznajemy za zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
Koszt odesłania towaru do naszego sklepu ponosi osoba zwracająca.

Zwracane przedmioty należy odesłać/ dpstarczyć na adres:
PACO Wojciech Bałuch
ul. Żubrów 75
43-215 Jankowice

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - DO POBRANIA

REKLAMACJE

  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia wykrycia wad produktu na odpowiednim do zakupionego i reklamowanego produktu wraz dokumentacją fotograficzną.
  2. Reklamacje należy kierować na adres: biuro@e-paco.com
  3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady zakupionych towarów, które nie powstały na skutek jego nieprawidłowego użytkowania, montażu oraz niestosowania się do zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji montażu, karcie technicznej oraz warunkach gwarancyjnych.
  4. Wszelkie roszczenia z tytułu otrzymania towaru niezgodnego z umową lub posiadającego widoczne wady należy zgłosić sprzedawcy przed zamontowaniem produktu. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
  5. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni, w przypadku konieczności dokonania oględzin w dużej odległości czas ten może zostać wydłużony.
  6. W przypadku reklamacji wynikającej z uszkodzeń opakowania i/lub dostarczonego towaru należy sporządzić protokół z kierowcą/kurierem dostarczającym produkt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO - DO POBRANIA